Dynamic Collaboration Academy

Doorbraakideeën én praktische handvaten gebaseerd op het beste onderzoek naar individuele, team- en organisatieontwikkeling

De Dynamic Collaboration benadering gaat uit van de groeiende complexiteit waarmee ondernemingen geconfronteerd worden. Het samenvloeien van verschillende technologische en marktontwikkelingen laat functies en rollen met een ongeziene snelheid evolueren en zet samenwerkingsstructuren onder druk. Hierdoor ontstaat zeer veel onduidelijkheid voor individuele medewerkers, én in de samenwerking. Meer dan ooit is samen denken en handelen (samenwerkingsintelligentie) nodig.

Situering – de essentie van het samendenkwerken

Het aanbod in onze Dynamic Collaboration Academy vertrekt vanuit drie kritische samenhangen die de kwaliteit van het samendenkwerken bepalen:

–             Het ontwerp van werk, waarbij we inzoomen op het verschil dat individuele medewerkers moeten maken én hoe je de samenhang tussen betekenisvolle opdrachtstellingen kan herdenken. Onze systemische benadering legt de organisatie structuur patronen bloot waarlangs effectieve strategie-realisatie verloopt en is complementair aan functionele, resultaatsgerichte omlijningen van functies en rollen.

–             De individuele besluitvorming van medewerkers, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de individuele perspectiefinname van waaruit men opdrachtstellingen herinterpreteert en de mate waarin dit de kwaliteit van doordachte actie beïnvloedt. De inzichten en praktijken zijn gebaseerd op recente inzichten in hoe probleemhantering en motivationele velden evolueren doorheen de levensloop. Deze benadering is complementair aan de op competentie- en skills gerichte invalshoeken.

–             De teamdynamieken, waarbij we kijken naar het op elkaar inhaken van overlegvormen en hoe teams omgaan met het integreren van de diversiteit in invalshoeken. We gaan er van uit dat er in ieder georganiseerd samenwerkingsverband verschillende elkaar versterkende dialoogruimtes nodig zijn. Deze benadering is complementair aan kaders die teamwerking bekijken vanuit complementaire stijlen en rollen.

Volgende figuur schetst de drie kernvragen vanuit de Dynamic Collaboration aanpak.

De Samendenkwerkscan geeft je een eerste ruw beeld van de antwoorden op bovenstaande vragen die er, vaak impliciet, geformuleerd zijn binnen je organisatie.

De Dynamic Collaboration App helpt je om meer in detail te objectiveren welke antwoorden er in je organisatie of team reeds, vaak impliciet, gegroeid zijn.

Ontdek de grondoorzaken

De kernvragen vormen de opstap om de grondoorzaken te onderzoeken van veel voorkomende uitdagingen in het samenwerken:

 • Het ombuigen van moeizaam lopende strategie-realisatie en vertraagde groei.
 • Het adequaat inspelen op evoluerende verwachtingen van klanten.
 • Het voorkomen van voortschrijdende siloïsering en moeizaam lopende samenwerking tussen afdelingen en departementen.
 • Het effectief realiseren van innovatie en verandering.
 • Het waarborgen dat projecten en mijlpalen tijdig en zonder herwerk worden opgeleverd.
 • Het garanderen van operationele excellentie.
 • Het ontwikkelen van leidinggevenden die de complexiteit in hun rol aankunnen.
 • Het snel en effectief beslissen op elk niveau in de organisatie.
 • Het creëren van zelfsturende winnende teams.

Ons vormingsaanbod bestaat uit hands-on aanzetten, geïntegreerde leerervaringen en diepe duiken.

Daarnaast bieden we een eendaagse Dynamic Collaboration Applicatietraining aan. Met deze opleiding kan je praktisch aan de slag met het digitale hulpmiddel. Deze opleiding wordt in principe op aanvraag georganiseerd, en aangepast aan specifieke gebruiksvragen van de deelnemers.

Alle vormingsinitiatieven kunnen aangepast worden naar specifieke bedrijfssituaties en uitdagingen. Ons uiteindelijk doel is om duurzame individuele, team en organisatieontwikkelingstrajecten te co-creëren, mét een co-creatieteam vanuit je organisatie.

Hieronder vind je het overzicht van de vormingsinitiatieven. De vormingsinitiatieven versterken elkaar, maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

De vormingssessies worden verzorgd door Jan De Visch en Maarten Van Damme.

Kalender najaar 2022

 

Datum Taal Titel Aard
September
14 sept, 8-10u, online Dutch Het coachen vanuit de nabijgelegen ontwikkelingszone: naar een in-flow functioneren Hands-on aanzet
30 sept, 9-17u, fysical Dutch Beter omgaan met complexiteit – dag 1 Deep Dive
Oktober
11 okt, 9-17u

fysical

Dutch Proactieve besluitvorming, betrokkenheid en flow Geïntegreerde leerervaring
12 okt, 8-10u

online

ENG De praktijk van het werken met relatieve prestatie-indicatoren Hands-on starter
14 okt, 9-17u, fysical Dutch Beter omgaan met complexiteit – dag 2 Deep Dive
24 okt, 9-17u

online

ENG Ontwikkel een cultuur die medewerkers onderling én met het bredere plaatje verbindt Integrated learning experience
27 okt, 9-17u

online

ENG Dynamic Collaboration Application Training
28 okt, 9-17u

fysical

Dutch Beter omgaan met complexiteit – dag 3 Deep Dive
November
8 nov, 9-17u

fysical

Dutch Processen en systemen die leiden tot leren Geïntegreerde leerervaring
23 nov, 8-10u

online

Dutch Praktische handvaten om doordachter te handelen in teamverband Hands-on aanzet
21 nov, 9-17u

fysical

Dutch Dynamic Collaboration Application Training
25 nov, 9-17u

online

ENG Design Your Organization more Effectively

– day 1

Deep Dive
December
2 dec, 9-17u

online

ENG Design Your Organization more Effectively

– day 2

Deep Dive
6 dec, 9-17u

fysical

Dutch Samenwerken om te leren, te innoveren en te concurreren – dag 1 Deep Dive
9 dec, 9-17u

online

ENG Design Your Organization more Effectively

– day 2

Deep Dive
13 dec, 9-17u

fysical

Dutch Samenwerken om te leren, te innoveren en te concurreren – dag 2 Deep Dive
20 dec, 9-17u

fysical

Dutch Samenwerken om te leren, te innoveren en te concurreren – dag 3 Deep Dive

 Hands-on aanzetten

We merken dat er een waaier van nieuwe samenwerkingspraktijken aan het ontstaan is. In de Hands-on aanzetten belichten we telkens één praktijk. Het gemeenschappelijke in de aanpakken is dat ze thema’s aanpakken die de onderstroom van het samenwerken bepalen, en in bestaande aanpakken een verborgen vlek blijven, zoals het werken vanuit nabijgelegen ontwikkelingszones, het meenemen van de volledige context via het werken met relatieve prestatie-indicatoren, en de aandacht voor doordacht(er) handelen.

In de Hands-on aanzetten krijg je een gebald zicht op de praktijk en bespreken we met elkaar hoe je deze praktijk in je eigen organisatie kan toepassen.

Je kan je inschrijven voor de drie sessies, of voor iedere sessie afzonderlijk. De prijs per hands-on sessie bedraagt 80 Euro (excl. BTW). De sessies gaan online door.

14/9 – Het coachen vanuit de nabijgelegen ontwikkelingszone: naar een in-flow functioneren (NL)

Coaching richt zich doorgaans op het bewust worden en het ontwikkelen van eigen sterktes en het verminderen zwaktes. De klemtoon ligt op het versterken van iemands handelen. Daarbij gaat men voorbij aan de ontwikkelingsfase van waaruit een medewerker zijn/haar realiteit interpreteert en van hieruit beslissingen neemt. Werken vanuit iemands nabijgelegen zone van ontwikkeling betekent dat je de signalen herkent die erop wijzen of iemand toe is aan een transitie naar een ander interpretatie- en besluitvormingsschema. Dit doe je aan de hand van gedachte openende vragen die op hun beurt toelaten om denkpatronen bespreekbaar te maken.

Het werken vanuit de nabijgelegen zone van ontwikkeling vormt is een echte gamechanger in het ontwerpen van een nieuwe generatie van leiderschapsontwikkelingstrajecten, gericht op het beter omgaan met onzekerheid, ambiguïteit en complexiteit.

12/10 – De praktijk van het werken met relatieve prestatie-indicatoren (ENG)

De dominante prestatiemanagementbenaderingen van bedrijven worden gekenmerkt door jaarlijkse afspraken die periodiek worden opgevolgd en waaraan vaak bonussen worden gekoppeld. Het nadeel van dergelijke systemen is dat ze de aandacht van een werknemer richten op zijn eigen ‘gedefinieerde’ functioneren, en niet op de bijdrage van dat functioneren aan het grotere geheel van een zich ontwikkelende omgeving.

Bedrijven als Toyota, Handelsbanken, en Google hebben de afgelopen jaren een nieuw model omarmd: het werken met relatieve prestatieafspraken. Hoe dat eruit ziet en hoe het leidt tot grotere wendbaarheid, leert u in deze Hands-on sessie.

23/11 – Praktische handvaten om doordachter te handelen in teamverband (NL)

Amper één op twintig teams is een winnend team. Winnende teams combineren een anders omgaan met elkaar, het luisteren en integreren van verschillende standpunten, het op elkaar afstemmen van individuele initiatieven en het nemen van gezamenlijke beslissingen. Het doordachte in het samenspel ontbreekt in veel zelfsturende benaderingen, waardoor zelfsturing zich maar moeizaam ontwikkelt.

Doordacht handelen vormt de basis voor het creëren van bewust ontwikkelingsgerichte, of lerende organisaties. We belichten kort zeven handvaten die eveneens de basis vormen voor het opnemen van eigenaarschap en het échte samendenkwerken.

Schrijf je gemakkelijk in via Paypal of stuur een mail met vermelding van de sessies waarin je geïnteresseerd bent naar jan@connecttransform.be

DC Hands-on Practices

Geïntegreerde leerervaringen

In de geïntegreerde leerervaringen nemen we je toepassingsgericht mee in datgene wat zich afspeelt op het kruispunt van twee hoekstenen in de Dynamic Collaboration aanpak.

Een proactieve besluitvorming en betrokkenheid ontstaat wanneer heldere opdrachtstelling spoort  met overeenstemmende besluitvorming van individuele medewerkers.  Dit leidt leidt tot individuele flow. Dit laatste is een situatie waar medewerkers optimaal productief zijn en energie halen uit het werk. Je vermijdt er burn-out en bore-out.

Een cultuur die verbindend werkt ontstaat wanneer autonome besluitvorming gepaard gaat met integratiemechanismen waarbij verschillen in perspectieven met elkaar verweven worden. Dit leidt niet enkel tot een verbinding van medewerkers met het grotere geheel van de strategie maar ook tot een sterkere onderlinge verbinding en samendenkwerken. Je vermijdt er siloïsering en vervreemding van medewerkers.

Processen en systemen die leiden tot leren ontstaan op het snijpunt van de integratiemechanismen met de opdrachtstelling. Dit leidt tot operationele excellentie, klantgerichtheid en vernieuwing. Je vermijdt dat systemen té veel op registratie gericht zijn, te gefragmenteerd worden vormgegeven en verlammend gaan werken.

Je kan je inschrijven voor de drie dagen, of voor iedere dag afzonderlijk. De prijs per dag bedraagt 300 Euro (excl. BTW). De Nederlandstalige sessies gaan fysisch door. Het Engelstalige programma wordt online verzorgd.

11/10 – Proactieve besluitvorming, betrokkenheid en flow (NL)

Parallel aan de voortschrijdende digitalisering van werk vindt er een stille revolutie plaats in werk. Medewerkers focussen zich op meer complexe opdrachten waar interactie centraal staat en specifieke oplossingen moeten gevonden worden. Computers nemen de routinematige facetten van het werk over.

De huidige antwoorden van human resources houden onvoldoende rekening met de co-evolutie van opdrachtstellingen en ontwikkeling van medewerkers. Opdrachtstellingen blijven hierdoor te lang té gefragmenteerd en medewerkers worden onvoldoende voorbereid op de toename in complexiteit. Dit verhoogt aanzienlijk de kans op burn-out en bore-out.

In deze dag lichten we het kader toe van waaruit je functies/rollen en medewerkers samen kan laten evolueren. Via twee praktische cases illustreren we hoe dit in de praktijk vorm krijgt.

Als deelnemer leer je:

 • De basis om bijdragegerichte rolomschrijvingen op te maken en ontwikkelingsniveaus van medewerkers te objectiveren.
 • Om in te schatten wanneer iemand in-flow functioneert, dan wel vanuit een risicozone van burn-out of bore-out opereert.
 • Vier strategieën om medewerkers te laten stilstaan bij hun interpretatie van hun opdracht en de kwaliteit van hun besluitvorming.
 • Hoe je medewerkers kunt laten groeien tot het niveau dat hun aanpak groter is dan de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

24/10 – Cultuur die medewerkers onderling én met het bredere plaatje verbindt (ENG)

Cultuurontwikkeling vertrekt in veel organisaties vanuit de overtuiging dat cultuur een geheel van gedragsprincipes en -normen is. Klantgerichtheid, operationele efficiëntie, en innovatie zijn de drie meest voorkomende concepten die in verschillende vormen aannemen.

De kernvraag bij cultuur is echter deze naar de mate waarin deze verbindend werkt en medewerkers in staat stelt om enerzijds hun handelen af te stemmen op het grotere geheel van betrachtingen (purpose) en strategie en anderzijds tot een beter onderlinge verbinding en samenspel te komen.

Het creëren van verbinding loopt over de gesprekken die men met elkaar heeft. We zoomen op deze dag in op dialogische strategieën die rekening houden met de diversiteit van (vaak expert) perspectieven van medewerkers. We gaan ook concreet in op de vraag hoe je een cultuurontwikkeling medewerkers kan stimuleren om op een tijdige, ideeën synchrone, ecologisch gevoelige wijze gesprekken te voeren die, waar nodig, zelf- of andere transformaties bewerkstelligen.

Als deelnemer leer je:

 • De dialogische dimensies in de eigen bedrijfscultuur te herkennen en te versterken.
 • Heldere verbindende visies te creëren voor onzekere toekomstbeelden.
 • Co-creatieprocessen op te zetten die transitiedoorbraken kunnen bewerkstelligen.
 • Rationeel gebruik te maken van de irrationele dimensies in de bedrijfscultuur.

8/11 – Processen en systemen die leiden tot leren (NL)

Organisatiestructuren nemen in toenemende mate de vorm aan van gestructureerde netwerken. Via project- en programmawerk – zoals agile, lean, six sigma, design journeys, customer experience optimization en innovation breakthroughs –  dragen medewerkers bij aan teamgrensoverschrijdende initiatieven.

De focus in deze initiatieven gaat uit naar het herdenken van operationele flows of processen, met name de stromen van informatie, middelen en mensen doorheen de keten en het herstellen van breuklijnen in processen (zoals bijvoorbeeld kwaliteitsprocessen, op operationele efficiëntie gerichte processen, klantgerichte processen, …). Veel opgestarte projecten worden echter niet tijdig of binnen budget opgeleverd. De uitkomsten van projectwerking zijn vaak onvoldoende aan elkaar gekoppelde werkwijzen die veel registratie vragen, maar onvoldoende tot onderling leren leiden.

In deze dag delen we de basics van teamgrensoverschrijdende projectwerking en reiken hulpmiddelen aan om kernrollen in projectwerking te omlijnen, tot prioritering van projecten te komen, en de uitvoering ervan vlotter te laten verlopen.

Als deelnemer leer je:

 • Keuzes te maken in het geheel van prestatie-indicatoren om tot onderling leren te komen.
 • Strategieën en processen om tot effectievere prioritering, informatiedeling, rolafspraken en strategie-realisatie te komen.
 • Processen en meta-processen om project- en programmawerking effectiever vorm te geven: besluitvormingsmechanismen.
 • Bewuster om te gaan met de samenstelling van (potentieel winnende) teams: kiezen van projecttrekkers, -sponsors en besluitvormingsmechanismen.

Schrijf je gemakkelijk in via Paypal of stuur een mail met vermelding van de sessies waarin je geïnteresseerd bent naar jan@connecttransform.be

Choose your session

Diepe duiken – programma’s

De diepe duiken vertrekken telkens van één van de hoekstenen van de Dynamic Collaboration aanpak, namelijk besluitvorming, ontwerp van werk en teamdynamieken. Het zijn driedaagse programma’s waarin we een unieke verbinding maken tussen het beste wetenschappelijke onderzoek rond de thema’s en de ontluikende praktijken in organisaties.

De diepe duiken zijn driedaagse programma’s die zich richten naar senior managers en systemische organisatieontwikkelingsbegeleiders die geconfronteerd worden met de grenzen van hun eigen benadering en die hun eigen invalshoeken willen verrijken. De diepe duiken zijn immers zo ontworpen dat ze bestaande kaders en toolkits versterken. Elke Diepe Duik brengt immers een verborgen dimensies aan het licht en er een aan gekoppeld complementair interventieproces. Hierdoor kan je de aangereikte inzichten verweven in je eigen benadering.

De diepe duiken bestaan telkens uit drie dagen die gespreid in de tijd worden gegeven. De deelnameprijs per diepe duik bedraagt 900 Euro (excl. BTW). De Nederlandstalige sessies gaan fysisch door. Het Engelstalige programma wordt digitaal verzorgd.

30/09, 14/10 en 28/10 – Beter omgaan met complexiteit (drie dagen – NL)

Dit programma is ontworpen om leidinggevenden te ondersteunen in cruciale leiderschapstransities, namelijk deze die te maken hebben met enerzijds de noodzaak om breder te denken en te beslissen en anderzijds het loslaten van het ego en van hieruit sterkere verbindingen te realiseren in samenwerking.

Als deelnemer leer je:

 • eigen aannames en denkpatronen te observeren en werkbaar te maken;
 • problemen en vraagstukken te identificeren voordat ze hardnekkig worden;
 • relevante perspectieven effectief te identificeren, te verduidelijken en te benutten om de kwaliteit van de beslissingen te verbeteren;
 • te bepalen wanneer en in welke mate samenwerking in een bepaalde besluitvormingscontext aangewezen is;
 • doeltreffende besluitvorming in samenwerkingsverband te vergemakkelijken en daaraan deel te nemen;
 • een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor effectieve communicatie, samenwerking en besluitvorming;

25/11, 2/12 en 9/12 – Effectiever je organisatie ontwerpen (drie dagen – ENG)

Dit programma zal je kijk op organiseren voor altijd veranderen. Het geeft je de handvaten om effectievere organisatiestructuren te bouwen. Effectievere organisatiestructuren zijn wendbaar, vergemakkelijken transversale samenwerking, en versterken het eigenaarschap op elk niveau in een organisatie.

Als deelnemer leer je:

 • Hoe je de vijf organisatie-ontwerpprincipes in de praktijk om te zetten.
 • In te schatten wat in een organisatieopzet/structuur werkt en welke elementen in een organisatieopzet leiden tot trage besluitvorming, micro management, inefficiënte besluitvorming, breuklijnen in strategie realisatie en ongewenst verloop.
 • Met welke kleine ingrepen je positieve doorbraken in het samenwerkingsverband kan creëren.
 • Hoe je via aanpassingen in het rol- en functieopzet de groei van medewerkers en deze van het team en de onderneming wederzijds kan versterken.
 • Hoe je voorkomt dat er zich in groei van de onderneming silos beginnen vormen en hoe je siloïsering kunt ombuigen naar productieve teamgrensoverschrijdende samenwerking.
 • Een praktische tool om het bijdragethema binnen en de kwaliteit van de verhoudingen tussen opdrachtstellingen in te schatten.

6/12, 13/12 en 20/12 – Samenwerken om te leren, te innoveren en te concurreren (drie dagen – NL)

Dit programma nodigt je uit om op een totaal andere manier naar team- en projectwerk te faciliteren. We maken je bewust van twee totnutoe onderbelichte teamdynamieken die verbonden zijn aan de manier waarop men met verschillen in perspectiefinname omgaat, namelijk deze die te maken hebben met het te sterk vernauwen van de teamopdracht (waardoor men deadlines niet haalt, budgetten overschrijdt en ongewenst zaken moet herwerken) of het te sterk opentrekken van teamopdrachten (waardoor er spanningsvelden met flankerende teams ontstaan, risico’s op burn-out creëert en systemen en processen onverwacht in vraag stelt).

We zoomen in het bijzonder in op het geven en ontvangen van bijdragegerichte feedback en verruimen je blik op wat werkt in klassieke zelfsturingsbenaderingen.

Als deelnemer leer je:

 • Hoe je teams kan laten werken vanuit verschillende tijdshorizonten (de onmiddellijke, de transitie en de transformationele tijdshorizont).
 • Met welke essentiële rollen je teamwerking over afdelingsgrenzen effectiever kan vormgeven.
 • Te bepalen welke verschillende overlegvormen nodig zijn om de teamdoelstellingen te behalen, en hoe je deze op elkaar kan laten inhaken.
 • Hoe je feedback kan differentiëren vanuit de nabijgelegen zone van ontwikkeling van teamleden en van hieruit leerprocessen kan sturen.
 • Hoe je via het kritisch faciliteren tot doeltreffende gezamenlijke besluitvorming kan komen.
 • Hoe je bestaande projectaanpakken kan verrijken door retro’s of terugbliksessies anders in te vullen.

Schrijf je gemakkelijk in via Paypal of stuur een mail met vermelding van de sessies waarin je geïnteresseerd bent naar jan@connecttransform.be

DC Deep Dives

Dynamic Collaboration Application Training

De Dynamic Collaboration Applicatietraining stelt je in staat om met de digitale toepassing aan de slag te gaan.

De applicatie bestaat uit twee basismodules: een verhaallijngenerator en een waardenspiegel. Op basis kan je volgende verslagen genereren:

 • Een individuele waardenspiegel: dit verslag vormt de basis om een individueel ontwikkelplan op te maken.
 • Beschrijving van de essentie van een rol: op basis van dit verslag kan je een zeer gerichte dialoog aangaan over functie- en rolinvulling. De beschrijvingen kunnen eveneens als basis voor arbeidsmarktcommunicatie worden gebruikt.
 • Een individueel in-flow verslag: dit verslag geeft aan of een medewerker in-flow zit en wat gedaan kan worden om deze flow te behouden of te herstellen.
 • Een team waardenspiegel: dit verslag vormt de basis voor een team ontwikkelingsplan.
 • Een teamdynamiek scan: dit verslag verheldert hoe een team (al dan niet) tot integratie komt en hoe je de integratiecapabiliteit kan versterken.
 • Een opbouw van verantwoordelijkheden scan: dit verslag geeft een overzicht van de kwaliteit van de relaties tussen opdrachtstellingen (functies/rollen): waar er overlappingen en waar er te grote functie/rol afstanden zijn. Het vormt de basis voor het laten evolueren van het organisatieopzet.

Na de applicatietraining verwerf je een licentie en kan je de digitale toepassing gedurende één maand gratis gebruiken.

De Dynamic Collaboration Applicatietraining neemt één dag in beslag en wordt op aanvraag georganiseerd voor specifieke organisaties en consulting netwerken. De opleiding wordt dan aangepast aan de specifieke noden van de deel nemers. De dagprijs bedraagt 1600 Euro (excl. BTW) gedeeld door het aantal deelnemers. Het aantal deelnemers is beperkt tot 5.

Er zijn twee open trainingen die digitaal worden gegeven. Het individuele deelnamebedrag bedraagt 800 Euro (excl. BTW).

 • Op 27/10 in het Engels
 • Op 20/11 in het Nederlands

Als deelnemer leer je:

 • Hoe je de kwaliteit van je organisatiestructuur kan objectiveren en opdrachtstellingen (functies/rollen) bijdragegericht kan definiëren,
 • Hoe je perspectiefinname van medewerkers kan inschatten en als basis gebruiken voor ontwikkelingsgerichte coaching,
 • Hoe je teamdynamieken bespreekbaar maakt.
 • Hoe je de diversiteit van verslagen integreert in individuele-, team- en organisatieontwikkelingsaanpakken, met de er aan verbonden processen.
 • Hoe je het geheel aan instrumenten als basis kan gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie van Human Capital praktijken (naar het matchen van medewerkers met opdrachtstellingen, het ontwikkelen van leerpaden, het bouwen van winnende teams, en de vormgeving van performance managementsystemen).

Schrijf je gemakkelijk in via Paypal of stuur een mail met vermelding van de sessies waarin je geïnteresseerd bent naar jan@connecttransform.be