Privacy & Cookie Policy

Het Dynamic Collaboration Platform maakt gebruik van ‘storytelling’. Op basis van de aanpak, de waarden en het type functie van de medewerker wordt in het Dynamic Collaboration Platform een verhaallijn samengesteld. Op basis van de keuzes die tijdens dit proces worden gemaakt, genereert het Dynamic Collaboration Platform duidelijke en waardevolle inzichten in de kwaliteit van de organisatie en de samenwerking tussen rollen, mogelijke blinde vlekken, verbanden met processen & strategie, en nog veel meer.

Het Dynamic Collaboration Platform wordt beheerd door Connect & Transform BV, een Belgisch bedrijf, gevestigd te Kon. Astridaan 144, 2800 Mechelen, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0463 963 272 (hierna “C&T” en/of “Wij” of “Ons“).

Wij verbinden Ons ertoe om zaken te doen met de hoogste ethische normen. Wij willen onze Gebruikers een kwalitatief hoogstaande service bieden. Wij zetten Ons in om op verantwoorde wijze om te gaan met informatie over Ons handelen. In dit Privacybeleid beschrijven We hoe We omgaan met verschillende soorten van uw Persoonsgegevens die We verzamelen.

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Dit Privacybeleid omvat alle informatie met betrekking tot elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op de Gebruikersgegevens of op reeksen van dergelijke gegevens, zoals het verzamelen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, onthullen door middel van overdracht, verspreiden of op andere wijze beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren, beperken, wissen of vernietigen door Ons.

Wij verklaren dat het Privacybeleid probeert te handelen in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “GDPR“).

Bovenstaande verklaring bevat informatie over het soort Persoonsgegevens dat door Ons via het Dynamic Collaboration Platform wordt verzameld en over de manier waarop Wij deze Persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

De toegang tot en/of het gebruik (inclusief het aanmaken van het Account) van het Dynamic Collaboration Platform impliceert de geïnformeerde toestemming van de Gebruiker (door bekendmaking van de Gebruikersgegevens of opt-in) voor het Privacybeleid en dus voor de manier waarop Wij de Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw Persoonsgegevens – indien van toepassing en in overeenstemming met de GDPR – als de Verwerker en de Verwerkingsverantwoordelijke. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de risico’s van wisselende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, verklaren Wij dat Wij passende technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat automatisch alleen de Persoonsgegevens die nodig zijn voor elk specifiek doel van de verwerking worden verwerkt en om aan te kunnen tonen dat een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de GDPR.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het Dynamic Collaboration-Platform en alle andere relaties tussen Ons en de Gebruiker.

Dit Privacybeleid kan te allen tijde door Ons worden herzien of geüpdatet. Wij zijn verplicht om de Gebruiker uiterlijk op de datum van de herziening of de update op de hoogte te stellen van elke wijziging door een passende kennisgeving te plaatsen binnen het Dynamic Collaboration-Platform. De Gebruiker is verplicht kennis te nemen van de herziening of de update en de nieuwe voorwaarden van het Privacybeleid te accepteren door zijn geïnformeerde toestemming te geven door te klikken op een selectievak dat binnen uw Account in het Dynamic Collaboration-Platform is geplaatst. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe versie van de Privacy Policy, heeft de Gebruiker geen toegang meer tot het Dynamic Collaboration Platform.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

De volgende termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben de betekenis die er hieronder aan wordt toegekend:

Account | verwijst naar een reeks middelen en rechten binnen een bepaald computersysteem die aan de Gebruiker zijn toegewezen met het oog op het gebruik van het Dynamic Collaboration-Platform.

Beheerder | verwijst naar de medewerkers van de Klant die het recht hebben om de Gebruikersgroep te beheren – bijvoorbeeld door alle profielen te doorbladeren en de statistieken te bekijken.

Beheerdersaccount | verwijst naar een reeks middelen en rechten binnen een bepaald computersysteem die aan de Beheerder zijn toegewezen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van het Dynamic Collaboration-Platform.

Beoordelingsgegevens | verwijst naar alle gegevens die u als Gebruiker verstrekt bij het gebruik van een van de inhoudelijke functies van het Dynamic Collaboration-Platform. Voorbeelden hiervan zijn onder andere vragenlijsten, allerlei tests en opdrachten, het maken van verhaallijnen, enz.

Cookies | verwijst naar een klein tekstbestand dat vanaf een website wordt verzonden en op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen terwijl de Gebruiker gebruik maakt van het Dynamic Collaboration-Platform.

GDPR | verwijst naar Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Gebruiker | verwijst naar elke persoon, die een Account op het Dynamic Collaboration-Platform kan aanmaken of krijgen, die ook, onverminderd het voorgaande, (i) een werknemer van de Klant kan zijn voor wie het Account is aangemaakt (de Werknemer-Gebruiker); (ii) een sollicitant kan zijn die gebruik maakt van een Traceercode.

Gebruikersgegevens | verwijst naar gegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.

Gebruikersgroep | verwijst naar de groep Gebruikers die door de Beheerder zijn toegestaan om deel te nemen aan het Dynamic Collaboration-Platform van de Klant (de Gebruikersgroep wordt voor onbepaalde tijd gecreëerd).

Hoofdovereenkomst | verwijst naar de overeenkomst die tussen de Klant en Ons is gesloten voor de levering van diensten.

Dynamic Collaboration-Platform | verwijst naar een webplatform van C&T dat scherpe en waardevolle inzichten genereert in de kwaliteit van de opzet en samenwerking tussen rollen, mogelijke blinde vlekken, koppelingen met processen & strategie, en nog veel meer binnen het bedrijf van de Klant.

Klant | verwijst naar een partij van de Hoofdovereenkomst die het recht heeft om het Dynamic Collaboration-Platform te gebruiken in zijn bedrijf gedurende de tijd die in de Hoofdovereenkomst is beschreven.

Persoonlijke gegevens | verwijst naar de door Ons verzamelde Gebruikersgegevens (genoemd in Artikel 3).

Privacybeleid | verwijst naar dit Privacy- en Cookiebeleid.

Privacyrechten | verwijst naar de rechten van de Gebruiker met betrekking tot de Gebruikersgegevens.

Traceercode | verwijst naar de traceercode voor een sollicitant die na het aanmaken van een Account op het Dynamic Collaboration-Platform kan worden gebruikt om de Klant, die de Traceercode uitgeeft, in staat te stellen de input van de sollicitant via het Dynamic Collaboration-Platform te volgen en te ontvangen met betrekking tot het solliciteren naar een functie bij deze Klant.

Verwerker | verwijst naar een entiteit die de Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkings-verantwoordelijke | verwijst naar een entiteit die het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

De koppen van de rubrieken zijn alleen voor het gemak geplaatst en hebben geen invloed op de interpretatie van de relevante bepalingen van het Privacybeleid.

Tenzij uit de context duidelijk blijkt, omvatten de uitdrukkingen in het enkelvoud de meervoudsvorm en omgekeerd.

Alle verwijzingen naar wettelijke bepalingen hebben betrekking op de inhoud van het toepasselijke recht (met inbegrip van alle wijzigingen en aanvullingen die op dat moment zijn aangenomen).

ARTIKEL 3 – VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Categorie 1
Gegevens: Gebruikersgegevens
Details:

 • informatie over uw Account, bv. naam en achternaam, uw e-mail, wachtwoord; en
 • de Beoordelingsgegevens; en
 • de Traceercode(s) die u hebt gebruikt.

Context:

 • Door informatie te verstrekken via uw Account.
 • Door informatie te verstrekken in het kader van het Dynamic Collaboration-Platform.

Categorie 2
Gegevens: Indien van toepassing: Door de Beheerder verstrekte Gebruikersgegevens
Details:

 • informatie over uw Account, bv. naam en achternaam, uw e-mail, wachtwoord; en
 • uw contactgegevens, bv. uw (mobiele) telefoonnummer(s), e-mailadres, adres, fax, en
 • bedrijfsinformatie, bv. het bedrijf waar u werkt of solliciteert, de afdeling, de functieomschrijving;

Context:

 • Door het verstrekken van Gebruikersgegevens op uw Account door de Beheerder.

Categorie 3
Gegevens: Uw communicatie via het Dynamic Collaboration-Platform
Details:

 • Informatie over de communicatie die u met Ons of via het Dynamic Collaboration-Platform had, bijvoorbeeld wanneer u een probleem had met het Dynamic Collaboration-Platform en om ondersteuning vroeg of wanneer u via e-mail met Ons communiceert.

Context:

 • In antwoord op vragen aan de supportcommunicatie via e-mail.

Categorie 4
Gegevens: Uw gebruik van het Dynamic Collaboration-Platform
Details:

 • Informatie zoals browserkenmerken, informatie over acties met betrekking tot het Dynamic Collaboration-Platform (zoals gebruik, activiteitenlogs en doorklikmogelijkheden), domeinen, paginaweergaven en apparaat kenmerken (zie Artikel 9).

Context:

 • Door het plaatsen van cookies (zie artikel 9).
 • Door het gebruik van serverlogs.

 

ARTIKEL 4 – DOELEINDEN VAN VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onze algemene doeleinden van het verzamelen van Persoonsgegevens:

 • Categorie 1, 2 & 3: de Gebruikersgegevens worden verzameld om:
  • Toegang tot het Dynamic Collaboration-Platform;
  • Gebruik van het Dynamic Collaboration-Platform
  • Uitvoering van de Hoofdovereenkomst met de Klant;
  • Het opstellen van statistieken met betrekking tot het gebruik van het Dynamic Collaboration-Platform;
  • Het sturen van herinneringen, technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en het bieden van ondersteuning wanneer dat nodig is of gevraagd wordt;
  • Handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden en Ons Privacybeleid;
  • Het aanmaken en onderhouden van uw Account,
  • Verbetering van het Dynamic Collaboration-Platform.

 

 • Categorie 4: Gebruikersgegevens verkregen door het plaatsen van Cookies of het gebruik van serverlogs – meer informatie in Artikel 9 hieronder;

U als Gebruiker bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens aan Ons te verstrekken (met uitzondering van uw e-mail), maar u dient er begrip voor te hebben dat als u Ons (bepaalde) Persoonsgegevens niet wilt verstrekken, u mogelijk geen gebruik kunt maken van (bepaalde functionaliteiten van) het Dynamic Collaboration-Platform.

De Werknemer-Gebruiker is niet verplicht om Ons zijn Persoonsgegevens te verstrekken, maar de Werknemer-Gebruiker dient wel te begrijpen dat de uitvoering van de Hoofdovereenkomst met de Klant niet mogelijk is indien de Werknemer-Gebruiker weigert om bepaalde gegevens te verstrekken. Bovendien kan de Beheerder Persoonsgegevens van de Werknemer-Gebruiker verstrekken. De Werknemer-Gebruiker gaat daarom akkoord met dit Privacybeleid, zonder welke de Werknemer-Gebruiker geen gebruik meer mag maken van het Dynamic Collaboration-Platform.

 

ARTIKEL 5 – DE GEBRUIKERSRECHTEN

Uitoefening van het Privacyrecht

Om de Privacyrechten van de Gebruiker uit te oefenen, zal de Gebruiker contact met Ons opnemen door een e-mail te sturen naar de volgende e-mail: info@dynamiccollaboration.app

Het uitoefenen van de Privacyrechten is gratis.

Recht om geïnformeerd te worden

De Gebruiker heeft het recht om volgende zaken te weten: (i) de identiteit en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en, indien van toepassing, van de vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke, (ii) de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Connect & Transform BV, (iii) de doeleinden van de verwerking waarvoor de Persoonsgegevens bestemd zijn en de rechtsgrond voor de verwerking, de ontvangers of categorieën ontvangers van de Persoonsgegevens, (iv) de periode gedurende welke de Persoonsgegevens worden opgeslagen en (v) of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een verplichting om een overeenkomst te sluiten, alsmede of de betrokkene verplicht is de Persoonsgegevens te verstrekken en welke de mogelijke gevolgen zijn van het niet verstrekken van deze gegevens.

Recht op toegang

De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de Gebruikersgegevens en om de bron van deze Gebruikersgegevens te kennen, om een kopie van de Gebruikersgegevens te verkrijgen, om bevestiging van de verwerking en/of profilering van de Gebruikersgegevens te ontvangen, om informatie te verkrijgen over de verwerking van de Gebruikersgegevens, om zich de gevolgen van de verwerking van de Gebruikersgegevens voor te stellen.

Recht om de Gebruikersgegevens te corrigeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken

De Gebruiker heeft het recht om van Ons te eisen dat de Gebruikersgegevens worden gecorrigeerd, gewist of beperkt.

Recht om bezwaar te maken

De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de Gebruikersgegevens wanneer er een ernstige en legitieme reden bestaat.

Recht om de toestemming in te trekken

De Gebruiker heeft het recht om de toestemming van de Gebruiker voor de verwerking van de Persoonsgegevens in te trekken.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

De Gebruiker heeft het recht om de Gebruikersgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door te sturen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking.

Recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit

De Gebruiker heeft het recht, zonder afbreuk te doen aan een procedure voor de burgerlijke rechter, om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00,

Fax +32 (0)2 274 48 35,

E-mail: contact@apd-gba.be

Wijziging van de Gebruikersgegevens

Het is de Gebruiker altijd toegestaan om via het Account van de Gebruiker de Gebruikersgegevens bij te werken, te wijzigen en/of te verifiëren, met uitzondering van de Beoordelingsgegevens.

Artikel 6 – OPSLAG EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Plaats van opslag en verwerking van de Persoonsgegevens

Wij verklaren de Persoonsgegevens en de Gebruikersgegevens op te slaan en te verwerken binnen de Europese Unie.

Bewaartermijn

Wij bewaren en verwerken de Persoonsgegevens en de Gebruikersgegevens gedurende de periode die nodig is, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens en de Gebruikersgegevens:

 • Categorie 1: Door Gebruiker verstrekte Gebruikersgegevens – worden gedurende vijf (5) jaar bewaard, echter de gegevens die door of met betrekking tot een Werknemer-Gebruiker zijn verstrekt, worden bewaard gedurende de periode zoals omschreven in de desbetreffende verwerkingsovereenkomst met de Klant.
  Gepseudonimiseerde gegevens: Na de hierboven genoemde bewaartermijn worden de gegevens nog 20 jaar gepseudonimiseerd conform GPDR bewaard. Wij garanderen geen volledige anonimisering, maar wel pseudonimisering volgens GDPR.

 

 • Categorie 2: Door de Beheerder verstrekte Gebruikersgegevens – worden bewaard gedurende de periode zoals omschreven in de desbetreffende verwerkingsovereenkomst met de Klant.
  Gepseudonimiseerde gegevens: Na de hierboven genoemde bewaartermijn worden de gegevens nog 20 jaar gepseudonimiseerd conform GPDR bewaard. Wij garanderen geen volledige anonimisering, maar wel pseudonimisering volgens GDPR.
 • Categorie 3: Uw communicatie via het Dynamic Collaboration-Platform – wordt gedurende vijf (5) jaar bewaard, maar de gegevens die door een Werknemer-Gebruiker worden verstrekt of die betrekking hebben op een Werknemer-Gebruiker worden bewaard gedurende de periode zoals beschreven in de desbetreffende verwerkingsovereenkomst met de Klant;
 • Categorie 4: Gebruikersgegevens verkregen door het plaatsen van Cookies – meer informatie in Artikel 9 hieronder.

Na die periode worden de Persoonsgegevens en de Gebruikersgegevens uit onze database verwijderd.

Gegevens zichtbaar voor de klant na gebruik van de Traceercode

Indien Gebruiker een Traceercode heeft ingevoerd, heeft de Klant met betrekking tot deze Traceercode gedurende een periode van zes (6) maanden toegang tot de Gebruikersgegevens (van een niet Werknemer-Gebruiker). Indien de Gebruiker een Medewerker van de Klant wordt, heeft de Klant alsnog toegang tot deze Gebruikersgegevens.

Overdracht van de Persoonsgegevens buiten de EER

Voor elke doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een ontvanger die zijn woonplaats of statutaire zetel heeft in een land dat niet onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie valt, gelden de bepalingen van een overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens, die i) de modelcontractbepalingen bevat, zoals bedoeld in het “Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Beschikking 2010/87/EG)”, of ii) een ander mechanisme op grond van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of andere regelgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

Profilering

De verwerking van de Persoonsgegevens binnen het Dynamic Collaboration-Platform omvat vooralsnog geen profilering. Dit kan echter wel het geval zijn in de toekomst, waarvan u op de hoogte wordt gehouden door een aanpassing van dit privacybeleid.

Artikel 7 – OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

Toegang tot Persoonsgegevens via Beheerdersaccount

De Beheerder heeft recht op toegang tot de Gebruikersgegevens die binnen het Dynamic Collaboration-Platform zijn aangemaakt via de Beheerdersaccount. De Gebruikersgegevens van Gebruikers die niet in dienst zijn van de Klant (voornamelijk sollicitanten), maar die het Dynamic Collaboration-Platform gebruiken tijdens hun aanvraag bij de Klant, zijn alleen beschikbaar voor de Beheerder via de Beheerdersaccount, als de Gebruiker de betreffende Traceercode heeft ingevoerd.

De Beheerdersaccount stelt de Beheerder in staat om:

 1. de door de Gebruiker ingevulde Gebruikersgegevens te controleren (dit type toegang is alleen beschikbaar voor Beheerders die een specifieke opleiding hebben gevolgd);
 2. het resultaat van de analyse van de door de Gebruiker ingevulde Gebruikersgegevens (inclusief de Beoordelingsgegevens) te controleren, zowel voor individuele Gebruikers (voor Gebruikers die solliciteren naar een baan) als voor de Klant (voor alle andere Gebruikers) als geheel.

Met betrekking tot Gebruikers die niet in dienst zijn van de Klant en hun Gebruikersgegevens:

De Beheerder kan de Gebruikersgegevens delen met andere Beheerders van de Klant.

De Beheerder heeft geen recht om Persoonsgegevens op enigerlei wijze te delen met een derde partij. In het bijzonder mag de Beheerder geen Persoonsgegevens verkopen.

Openbaarmaking van Persoonsgegevens door Ons

Met uitzondering van de hierboven beschreven situatie zullen Wij geen van de Persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de goede werking van het Dynamic Collaboration-Platform en de optimalisering ervan. Indien het noodzakelijk is dat Wij de Persoonsgegevens in dit kader aan een derde partij verstrekken, is de derde partij verplicht de Persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Uitzonderingen op de geheimhoudingsregel

Niettegenstaande het voorgaande is het echter mogelijk dat Wij de Persoonsgegevens openbaar maken:

 1. aan de bevoegde autoriteiten (i) indien Wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of op grond van een juridische of toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) om Onze rechten te beschermen en te verdedigen;
 2. indien Connect & Transform BV, of het merendeel van zijn vermogen, wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval de Persoonsgegevens een van de overgedragen vermogensbestanddelen zijn;
 3. in alle andere gevallen zullen Wij de Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, behalve wanneer zij (i) toestemming heeft verkregen van een betrokkene en (ii) een overeenkomst voor gegevensverwerking heeft gesloten met de betreffende derde partij, die de nodige garanties bevat met betrekking tot de vertrouwelijkheid en naleving van de privacy van de Persoonsgegevens.

 

Artikel 8 – VEILIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Veiligheidsmaatregelen

Wij verklaren dat veiligheidsmaatregelen die zowel op technisch als organisatorisch niveau geschikt zijn voor het voorkomen van de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang of de kennisgeving van de Persoonsgegevens per ongeluk aan een derde partij, evenals de ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, door Ons zijn aangenomen.

In overeenstemming met het bovenstaande:

 1. wordt de toegang tot de Dynamic Collaboration-Platform omgevingen op persoonlijk niveau beheerd en bijgehouden – generieke toegangsaccounts bestaan niet;
 2. worden alle gegevens tijdens het transport gecodeerd;
 3. zijn alle verzoeken, zodra een Gebruiker is ingelogd op het Dynamic Collaboration-Platform, geauthentiseerd;
 4. alle verzoeken aan het Dynamic Collaboration-Platform zijn geautoriseerd door de Dynamic Collaboration-Platform code – hiermee wordt gecontroleerd of de Gebruiker de nodige rechten heeft gekregen om de gevraagde handeling uit te voeren;
 5. de export van Persoonsgegevens voor interne analytische of wetenschappelijke doeleinden wordt altijd geanonimiseerd of ten minste gepseudonimiseerd in overeenstemming met de GDPR;
 6. het Dynamic Collaboration-Platform tekent de actieve Gebruiker automatisch af na een bepaalde periode van inactiviteit.

De naleving van de veiligheidsnormen door de Gebruiker

De Gebruiker is verplicht zich te houden aan de veiligheidsnormen, bijvoorbeeld door alle ongeautoriseerde toegang tot de apparaten van de Gebruiker en het Account te vermijden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het Dynamic Collaboration-Platform op de apparaten van de Gebruiker, en voor de identificatiegegevens, alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.

Aansprakelijkheid voor de veiligheid

Ondanks de veiligheidsmaatregelen en het door Ons gevoerde beleid kan een onfeilbaar veiligheidsniveau niet worden gegarandeerd. Aangezien geen enkele methode van overdracht of doorsturen via het internet of enige methode van elektronische opslag voor 100% veilig is, garanderen Wij geen absolute veiligheid.

Aansprakelijkheid voor handelingen van derden

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Persoonsgegevens door derden.

Artikel 9 – COOKIES

Gebruik van Cookies

We informeren u dat We cookies kunnen gebruiken om de voorkeuren van de Gebruikers te onderscheiden en om een betere functionaliteit van het Dynamic Collaboration-Platform te bieden.

In geval van gebruik van Cookies door Ons, accepteert de Gebruiker verschillende soorten Cookies die door het Dynamic Collaboration Platform worden gebruikt op het moment van de eerste toegang en het gebruik van het Dynamic Collaboration Platform. Bij gebrek aan toestemming van de Gebruiker zal de Gebruiker geen toegang hebben tot het Dynamic Collaboration Platform en er geen gebruik van maken.

Het blokkeren van Cookies

De Gebruiker kan Cookies blokkeren door de browserinstellingen waardoor de Gebruiker de Cookies kan weigeren te activeren. Het weigeren van deze Cookies kan tot gevolg hebben dat de Gebruiker sommige functionaliteiten van het Dynamic Collaboration-Platform niet kan gebruiken.

Informatie over Cookies

Meer informatie over Cookies is te vinden via de volgende link: http://www.allaboutcookies.org/

Soorten cookies die door Ons worden gebruikt & de doeleinden van het gebruik ervan

We gebruiken sessiecookies (die vervallen zodra de Gebruiker zich afmeldt bij het Account) en permanente cookies (die op het apparaat van de Gebruiker blijven voor een bepaalde periode of totdat de Gebruiker ze verwijdert). De volgende soorten Cookies worden door Ons gebruikt voor de doeleinden die hieronder worden uitgelegd:

Strikt noodzakelijke cookies | Het bieden van een mogelijkheid om het Dynamic Collaboration-Platform te gebruiken of het leveren van bepaalde functies waar de Gebruiker om heeft gevraagd.

Prestatiecookie | Het verbeteren van de functionaliteit van het Dynamic Collaboration-Platform. Het Dynamic Collaboration-Platform maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van Cookies om Ons te helpen analyseren hoe Gebruikers het Dynamic Collaboration Platform gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en geeft Ons informatie over hun algemene gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan het Dynamic Collaboration-Platform of het aantal pagina’s dat een Gebruiker gemiddeld bekijkt.

 

Artikel 10 – CONTACT

Alle vragen of twijfels met betrekking tot het Privacybeleid kunnen aan Ons worden gericht via het ‘Contacteer Ons’ Platform op http://www.dynamiccollaboration.app/.

In het geval dat u contact met Ons opneemt via het hierboven genoemde ‘Contacteer Ons’ Platform, verzamelen Wij de volgende gegevens van u:

 1. de voornaam en achternaam van de afzender,
 2. het e-mailadres van de afzender;
 3. uw bericht en/of vraag.

De hierboven vermelde gegevens worden door Ons verzameld en verwerkt voor de communicatiedoeleinden met betrekking tot het Dynamic Collaboration-Platform en het Privacybeleid op basis van vrijwillige, expliciete toestemming van een afzender. Wij bewaren en verwerken de gegevens gedurende de periode die nodig is, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking van deze gegevens. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie.

Artikel 6 – 8 van dit Privacybeleid zijn van toepassing op de gegevens die worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met dit Artikel 10.

Artikel 11 – SLOTBEPALINGEN

Gebruik van het Dynamic Collaboration-Platform

Het Dynamic Collaboration-Platform kan alleen worden gebruikt door de Klant of door een Gebruiker zoals hierboven gedefinieerd (zie artikel 2).

Aansprakelijkheid voor de inhoud van derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door de Klant en/of Gebruikers wordt verstrekt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele links in het Dynamic Collaboration-Platform die leiden en/of de Gebruiker rechtstreeks toegang geven tot websites van derden, noch voor mogelijke inbreuken op de bescherming van Persoonsgegevens die zich kunnen voordoen in verband met het surfen op dergelijke websites. Daarom erkent de Gebruiker alle privacybepalingen die op dergelijke websites van derden kunnen worden gevonden.

Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid zal worden beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die uitsluitend van toepassing is op elk mogelijk geschil.

Inwerkingtreding

Dit Privacybeleid treedt in werking op 22/3/2020.