Dynamic Collaboration Academy

 

De Dynamic Collaboration aanpak reikt leidinggevenden kaders aan om beter om te gaan met complexiteit en tot een meer geïntegreerde besluitvorming te komen op elk niveau. De hulpmiddelen zijn gebaseerd op de cocreatie van nieuwe praktijken in organisaties, gebaseerd op inzichten in hoe medewerkers evolueren in perspectiefinname doorheen hun levensloop, in hoe je effectieve projectwerking en écht winnende teams kan ontwikkelen, en in hoe je functies en rollen kan herontwerpen zodanig dat je tot effectieve strategierealisatie en duurzame groei komt. Ze zijn gedocumenteerd in de publicaties Dynamic Collaboration (2018), Practices of Dynamic Collaboration (2020) en Geen samenwerken zonder samendenken (2022). Veel van de praktijken zijn cocreatief tot stand gekomen, gebaseerd op een unieke verbinding van de resultaten van het beste wetenschappelijk onderzoek van individuele, team- én organisatieontwikkeling. De praktijken worden verder verfijnd in de FutureFit Labs.

Het aanbod in onze Dynamic Collaboration Academy is gegroepeerd rond drie ontwikkelingslijnen: het beter omgaan met complexiteit, het kritisch facilliteren van bewust ontwikkelingsgerichte samenwerking en het creëren van doorbraken in de organisatie van werk. De programma’s lopen telkens over drie dagen. De eendaagse workshops combineren hands-on hulpmiddelen met verdiepende inzichten. De webinars zijn korte inspiratiesessies van één uur. Alle vormingsinitiatieven kunnen aangepast worden naar specifieke bedrijfssituaties en uitdagingen.

De programma’s, workshops en webinars worden in 2022 verzorgd door Jan De Visch en/of Maarten Van Damme.

Indien je interesse hebt voor één of meerdere programma’s, maar nog met vragen zit, aarzel dan niet om een seintje te geven. We leggen graag een kort Zoom overleg vast waarin we deze graag beantwoorden.

 

Het beter omgaan met complexiteit

Gateway programma naar next generation leiderschapsontwikkeling

Het gateway programma is ontworpen om leidinggevenden te ondersteunen in cruciale leiderschapstransities, namelijk deze die te maken hebben met enerzijds de noodzaak om breder te denken en te beslissen en anderzijds het loslaten van het ego en van hieruit sterkere verbindingen te realiseren in samenwerking.

Het programma richt zich naar leidinggevenden die beter willen omgaan met complexiteit, die zich bewust willen worden van en beter willen omgaan met hun eigen aannames en denkpatronen. Het zijn leidinggevenden die in transitie zitten naar een senior leidinggevende functies.

De deelnemers leren om op een andere manier:

 • duidelijk en effectief te communiceren over complexe zaken;
 • problemen en vraagstukken te identificeren voordat ze hardnekkig worden;
 • relevante perspectieven effectief te identificeren, te verduidelijken en te benutten om de kwaliteit van de beslissingen te verbeteren;
 • te bepalen wanneer en in welke mate samenwerking in een bepaalde besluitvormingscontext aangewezen is;
 • doeltreffende besluitvorming in samenwerkingsverband te vergemakkelijken en daaraan deel te nemen;
 • een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor effectieve communicatie, samenwerking en besluitvorming;

Data: 5, 12 en 19 december

Deelname aan het programma bedraagt 700 Euro (excl. BTW)

 

Workshop coachen vanuit de nabijgelegen ontwikkelingszone: naar een in-flow functioneren

Deze coaching workshop focust op het identificeren van iemands nabijgelegen zone van ontwikkeling. Dit is de zone waarin je succesvol medewerkers kan coachen, gegeven waar ze staan in hun denkkracht en identiteitsontwikkeling. De aangereikte hulpmiddelen kan je integreren in verschillende vormen van gedragsmatig coachen, zodanig dat je de effectiviteit van coaching en begeleiding verhoogd, en vermijd dat medewerkers overstretched of onderstretched worden.

De workshop richt zich naar iedereen die coaching rollen vervult, als teamlead, als projectleider, als agile/lean coach of als externe begeleider en zijn/haar perspectief wil verruimen op het ontwikkelen van het bewustzijn van coachees.

De deelnemers leren om:

 • signalen te herkennen die er op wijzen of iemand toe is aan transitie naar ander niveau van complexiteit;
 • een geheel van vragen te hanteren die gedachten openen;
 • denkpatronen bespreekbaar te maken;
 • in te schatten wanneer een gekozen methodiek iemand wel of niet in ontwikkeling zal brengen.

Deelname aan de workshop bedraagt 250 Euro (excl. BTW)

 

Dynamic Collaboration Hack Webinar

9 maart 2022: Hoe zelforganisatie versterken: van op regels gebaseerde praktijken naar zelfregulerende feedbackprincipes? Voor meerf informatie klik hier.

 

Het kritisch faciliteren van bewust ontwikkelingsgerichte samenwerking

Programma kritisch faciliteren en samendenkwerken: coachen naar integratieve besluitvorming

Dynamisch samenwerken gaat uit van drie recente wetenschappelijke inzichten. Het eerste inzicht is dat de essentie van functies en rollen het wezenlijke verschil is dat medewerkers moeten kunnen maken. Dit staat in schril contrast met een focus op activiteiten die moeten uitgevoerd worden. Het tweede inzicht gaat uit van het gegeven dat medewerkers zich levenslang ontwikkelen, en bouwt verder op hoe deze evolutie hun bewustzijn, hun probleembenadering en hun ‘samenwerkingsinsteek’ beïnvloedt. Dit vult een eenzijdige gerichtheid op competenties en vaardigheden aan. Het derde inzicht is dat de belangrijkste kracht van winnende teams het samendenkwerken is, de wijze waarop ze de dingen al denkend samenbrengen. Dit staat in schril contrast met een veronderstelling dat het de chemie zou zijn tussen teamleden, en de eraan verbonden gedragsvaardigheden, die het verschil uitmaken.

Dit kritisch faciliteringsprogramma reikt de basis aan om teams te helpen om samen denkend samen te werken. De focus ligt op het beïnvloeden van de diepte en de breedte waarmee problemen en uitdagingen doorgedacht worden en in het verlengde hiervan te komen tot een meer omvattende, meer integratieve besluitvorming.

Als deelnemer leer je de gedachtestructuren van anderen en van jezelf observeren, waardoor je kan beginnen nadenken over datgene waarover je op dat moment nog niet hebt nagedacht. We oefenen ook uitgebreid gedachte openende vragen, waardoor je het co-reflectieve proces in teams in betere banen kan leiden. Leidinggevenden ontdekken hoe ze effectievere strategische en innovatiedialogen kunnen voeren. Facilitatoren verbreden hun interventie-repertorium en zullen effectiever teams tot zelfsturing kunnen aanzetten.

Data (halve dagen): 23 en 30 september, 7, 14, 21 en 28 oktober

Deelname aan het programma bedraagt 700 Euro (excl. BTW). Voor meer informatie klik hier.

 

Workshop bijdragegericht feedback geven en ontvangen in teams: coachen naar zelfsturende teams

In deze workshop verdiep je je in één van de verborgen dimensies in het geven en ontvangen van feedback. We zoomen in op de vraag via welk soort feedback je het opnemen van eigenaarschap kan versterken.

De workshop richt zich naar leidinggevenden en consultants die geconfronteerd zijn met de grenzen van het geven en ontvangen van feedback. Daarmee bedoelen we het geconfronteerd worden met weerstand, situaties waar feedback niet aankomt of conflicten en spanningsvelden in stand houdt.

Als deelnemer leer je de patronen achter het opnemen van (of afstoten van)  eigenaarschap herkennen. Je krijgt een kader mee om in te schatten of iemand in-flow functioneert, dan wel vanuit een risicozone van burn-out of bore-out opereert. Op basis hiervan kan je vrij adequaat voorspellen of individuen en teams tot zelfsturing komen, en wat nodig is om dit te bewerkstelligen. Dit verruimt je blik op wat werkt in klassieke zelfsturingsbenaderingen, je interventiekeuzes en je mogelijke impact.

Deelname aan de workshop bedraagt 250 Euro (excl. BTW)

 

Dynamic Collaboration Hack Webinar 

23 maart 2022: Hoe help je werknemers omgaan met toenemende complexiteit? De praktijk van verticale groei opdrachten. Voor meer informatie klik hier.

 

Het creëren van doorbraken in de organisatie van werk

Programma transformatieve organisatie-ontwikkeling: een gids naar systeem transitie

Dit programma zal je kijk op organiseren en bedrijfsontwikkeling voor altijd veranderen. Je ontdekt de blinde vlekken in je eigen organisatie-ontwikkelingsbenadering en krijgt andere sleutels aangereikt om organisatieverandering te doen werken.

Het programma richt zich naar senior managers en systemische organisatie ontwikkelingsbegeleiders die gelijktijdig willen werken op drie tijdshorizonten, namelijk de onmiddellijke, de transitie en de transformationele tijdshorizont. Als deelnemer ben je op zoek naar en integrale gids om strategie te vertalen in doeltreffende samenwerking.

Als deelnemer leer je:

 • In te schatten wat in een organisatieopzet/structuur werkt en welke elementen in een organisatieopzet leiden tot trage besluitvorming, micro management, inefficiënte besluitvorming, breuklijnen in strategie realisatie en ongewenst verloop.
 • Met welke kleine ingrepen je positieve doorbraken in het samenwerkingsverband kan creëren.
 • Hoe je via aanpassingen in het rol- en functieopzet de groei van medewerkers en deze van het team en de onderneming wederzijds kan versterken.
 • Hoe je voorkomt dat er zich in groei van de onderneming silos beginnen vormen en hoe je siloïsering kunt ombuigen naar productieve teamgrensoverschrijdende samenwerking.

Data: 18, 25 november en 2 december

Deelname aan het programma bedraagt 700 Euro (excl. BTW)

 

Dynamic Collaboration Application Workshop

In deze workshop leer je de twee modules van de Dynamic Collaboration Applicatie hanteren. De Dynamic Collaboration Applicatie is een digitaal hulpmiddel dat je helpt om de waardecreatie in je organisatie te stroomlijnen en te versterken. De applicatie bestaat uit twee modules. De eerste module helpt je om de waardecreatie in rollen en functies door te lichten en te herontwerpen. De tweede module helpt je om in te schatten hoe medewerkers en teams hun rollen interpreteren (vernauwen of verbreden). De ontwikkeling van deze speerpunt diagnostische software gebeurde in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio).

Als deelnemer leer je:

 • De complexiteit van rollen en functies inschatten;
 • De complexiteitshantering van medewerkers in te schatten;
 • Hoe je tot een betere matching van medewerkers met hun rollen kan komen;
 • Opwaartse en neerwaartse dynamieken in teams in te schatten;
 • Hoe je de software kan inzetten in verandertrajecten.

De workshop richt zich naar iedereen die betrokken is in herontwerp van organisaties, en wordt op vraag van geïnteresseerde deelnemers ingericht. Het maximaal aantal deelnemers per workshop bedraagt 8. De prijs van de workshop bedraagt 1.600 Euro (excl. BTW). De individuele deelnameprijs is het workshopbedrag gedeeld door het aantal deelnemers.

Dynamic Collaboration Hack Webinar 

30 maart 2022: Hoe kun je jezelf organiseren om meer klant- en marktgericht te zijn? De praktijk van het werken met relatieve prestatiedoelstellingen. Voor meer informatie klik hier.